Yatırım Araçları

Devlet Tahvilleri

Vadesi en az 364 günden kısadır. Bugün artık fiziksel olarak basılmamakta, tamamen kaydi olarak ihraç edilmektedir.

Devlet tahvilleri kuponlu ve kuponsuz (sıfır kuponlu) devlet tahvilleri olabilmektedir. Ayrıca kuponlu devlet tahvilleri de sabit kuponlu ve değişken kuponlu devlet tahvilleri olarak ayrılmaktadır.

Kuponsuz devlet tahvillerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 1. Üzerinde vade tarihi yazar.
 2. Nominal tutar: Vadesinde T.C. Hazinesi’nce itfa sırasında ödenecek tutar

Bunların dışında üzerlerinde hiç bir ibare bulunmaz. İhraç sırasında alınırken veya daha sonra alım satıma konu olurken ödenecek veya tahsil edilecek tutar (anapara) nominal tutarın o anki piyasa vadeye kadar getiri oranından indirgenmesi suretiyle hesaplanır. Hesaplama yapılırken ya her 100 Türk Lirası nominal tutar için birim fiyattan yola çıkılarak ya da doğrudan nominal tutarın piyasa getiri oranından indirgenmesiyle bulunur.

Sabit kuponlu devlet tahvillerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 1. Üzerinde vade tarihi yazar
 2. Nominal tutar: Vadesinde T.C. Hazinesi’nce itfa sırasında ödenecek olan tutar (hesaplamalarda bu tutar 100 Türk Lirası olarak kabul edilir).
 3. Kupon ödeme sıklığı: Vadeye kadar belirli aralıklarla nominal tutarın dışında kaç defa kupon ödemesi yapılacağı (örneğin 2 yıllık bir devlet tahvili vadeye kadar 6 ayda bir ayrıca kupon ödemesi yapacaksa kupon sıklığı 4’tür).
 4. Sabit Kupon oranı: Ara dönem sonlarında yapılacak kupon tutarını nominal tutara bağlı olarak hesaplamada kullanılacak sabit oran). Ülkemizde kupon oranları dönemsel olarak ifade edilmektedir.

İhraç sırasında alınırken veya daha sonra alım satıma konu olurken ödenecek veya tahsil edilecek tutar (ana para) nominal tutarın ve kupon ödeme tutarlarının o anki piyasa vadeye kadar getiri oranından (iç verim oranı) iskonto edilmesi suretiyle hesaplanır.

Değişken kuponlu devlet tahvillerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 1. Üzerinde vade tarihi yazar
 2. Nominal tutar: Vadesinde T.C. Hazinesi’nce itfa sırasında ödenecek olan tutar (hesaplamalarda bu tutar 100 Türk Lirası olarak kabul edilir).
 3. Kupon ödeme sıklığı: Vadeye kadar belirli aralıklarla nominal tutarın dışında kaç defa kupon ödemesi yapılacağı (örneğin 2 yıllık bir devlet tahvili vadeye kadar 6 ayda bir ayrıca kupon ödemesi yapacaksa kupon sıklığı 4’tür).
 4. Değişken kuponun niteliği: Değişken kupon oranları belirli bir referansa bağlı olarak belirlenirler. Bu referanslar, bir kupon tutarı ödendikten sonra izleyen ara dönemdeki kupon oranını tespit etmek amacıyladır. Referanslar ara döneme karşılık gelen bir hazine bonosu ya da kuponsuz devlet tahvilinin getirisine bağlı olabileceği gibi o döneme karşılık gelen enflasyon oranı da olabilir.

Devlet tahvillerinde birim fiyat veya anapara tutarı hesaplanırken bir yıl hep hem birincil finansal piyasada hem de ikincil piyasalarda 364 gün kabul edilir. Diğer kuponlar itfa ettikten sonra sadece nominal değer ile son kupon kalmışsa ikincil finansal piyasada bir yıl 365 gün olarak kabul edilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

 • Deflasyon, ücretleri düşürür.
 • Deflasyon, tüketimi kısar.
 • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
 • Deflasyon, enflasyon yaratır.